ThoŊ Du Peei: Lu i, wu c de akeer ku agui r de thu ŋjšŋ.

Huge savings for students

Each student receives a 50% discount off of most books in the HSG Book Store. During class, please ask the instructor about purchase details.
List Price: $22.99
Price: $11.50
You Save: $11.50
5

Buŋ ŋoot kueer yic: ―Cieŋ, dök ku yath: Piath ku yic thieek de cieŋ de Tuïc‖

K T UTHÏN

  1. Thön/kë ba muk nom 6

  2. Wɛtnom 8

  3. Alɛɛc 12

  4. Awër/awuɛu 16

Biäk Tueeŋ Akeer ke thu ŋjäŋ; lu

i den ku wu c den. 2. Wuɔc de akeer dheu ku akeer yäu 34

3. Wël nɔŋ yiic akeer dheu ku akeer yäu ke reu wuɔc 60 4. Wël thöŋ ë akeer keek në gäär ku ka wuɔc në cɔt 74 5. Akeer dheu ku akeer yäu në rin ke kɔc yiic 86

Biäk de reu: Agui r de thok (gëräma).

6. Tök ku kä juëc 92
7. Wël wuɔc 116
8. Wël thöŋ 124
9. Kë de aköl wuɔc 140 10. Aluui/Bɛɛp 152

11. Awuëu/Ajɛktip 158
12. Awuëudït/Adïbɛp 184
13.Aŋɔi, Arëkrëk ku Alök nyïn yiic 186

1. Akeer dït ku akeer thii 22

Adhuknïïm 200 Buɔk ba ke kueen 204

Africa World Books Pty Ltd